Eleven accepterar att anmälan till kursen är *bindande (2005:59). Inbetalning av anmälningsavgift på 3.500 SEK ska ske enligt faktura. Först när anmälningsavgiften är betald säkras din plats i kursen.

Resterande betalning av kursavgiften skall vara KN Nail Products tillhanda senast 10 dagar före kursstart, om ej annan överenskommelse avtalats. Inbetalningen görs till BG 5455‐5677. Likvid skall vara KN Nail Products tillhanda inom angiven tid, i annat fall riskerar eleven att mista sin kursplats. Anmäningsavgift åerbetalas ej.

Anmälan
Anmälan sker till vår mailadress skolan@knnailproducts.se. Vi behöver ditt namn och postadress samt valt utbildningsdatum för att kunna skicka anmälningsblanketten. Anmälningen är endast giltig när deltagaren fyllt i och återsänt vårt anmälningsformulär.

Anmälningsvillkor
När du anmäler dig till våra kurser accepterar du våra anmälningsvillkor. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande. Du är bunden till avtalet även om du inte har läst villkoren.

Vid anmälan till kurs som startar inom 30 dagar efter anmälningstillfället skall särskild överenskommelse ingås mellan KN Nail Products AB och kursdeltagaren beträffande avanmälning och betalningsdatum.

Kursstart och kallelse
Datum för kursstart/kallelse meddelas på fakturan, och anges i anmälningsformuläret.

*Ångerrätt
Du har enligt distans-och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan enligt nedanstående villkor. Om du avanmäler dig när tiden för ångerrätten löpt ut, har vi rätt att ta ut avgifter enligt nedan.

Om din avanmälan gäller Nagelterapeututbildning:

• Vid avanmälan senast 30 dagar före kursstart debiteras motsvarande anmälningsavgiftens belopp.
• Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart, debiteras en avgift motsvarande halva kursavgiften med avdrag för kursmaterial.
• Vid avanmälan mindre än 14 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften, med avdrag för kursmaterial.
• Om kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/kursdag eller uteblir utan att meddela oss, har du accepterat att avstå från ångerrätten, varvid ingen återbetalning sker.

Om din avanmälan gäller Fransförlängning, Dekorationsutbildning, Come-on-Over, Refresh eller kortare individuellt bokade kurser:

• Vid avanmälan senare än 10 dagar före kurstillfället, debiteras hela kursavgiften
• Om avanmälan senare än 3 dagar gäller en så kallad Come-on-over eller Refresh, debiteras en avgift om 350:-/bokad timme. (min 3 tim)
• Vid våra s k Dekorationsdagar för BLING-användare (gratiskurser) tas en administrativ avgift om 500:-ut om deltagaren uteblir eller avbokar senare än 3 dagar före kurstillfället.

Avanmälan
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande, därför skall du avboka din anmälan enligt nedan:

• Meddelande om avbokning skall lämnas skriftligen t ex, via brev eller e-post, eller muntligen.
• Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.
• Avbokar du kursen enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften, exkl anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften kan hållas kursdeltagaren tillgodo för ett senare kurstillfälle inom ett år.

Studieavbrott pga sjukdom
Om du avbryter en kurs på grund av ett varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats, dock med avdrag för studiematerial.

Övriga villkor
-Eleven accepterar att det som ingår i kursavgiften är följande: lärarledda lektioner, kursmaterial, examination samt diplom. Kostnader från elevens sida ombesörjs ej av KN Nail Products.
- Läraren ger diplom till varje elev efter fullföljd kurs och avlagt examinationsprov med förutsättning att underlag finns för att eleven fullgott tagit till sig utbildningen. Beslutet är slutgiltigt och går ej att överklaga.
- KN Nail Products förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in en kurs, exempelvis gäller detta då skolan har för få anmälda till en kursperiod (under 3 anmälda elever). Under dessa omständigheter kommer ett nytt kursdatum i första hand att erbjudas. Skulle detta ej vara möjligt så återbetalas 100 % av inbetalda avgifter.
- Eventuella försäkringar och liknande som behövs i samband med kursperioden ombesörjs av eleven själv.
- Vid krigshandling, strejk, katastrof eller annan s.k. force‐majeure förbehåller sig KN Nail Products rätten att bryta avtalet med eleven. Skulle detta inträffa återbetalas den tid av inbetalda avgifter som återstår.
- KN Nail Products tar ej ansvar för eventuella tryckfel/fel i till eleven tillhandahållet material och på webbsida.
- Dessa allmänna villkor har uppdaterats i oktober 2013 av KN Nail Products, som även äger rätt att ändra och/eller revidera dem samt beslutar om deras närmare tillämpning.